top of page
Sherbourne House M25 3BN.jpg

CROESO I

TY SHERBOURNE

Am y Cartref

Tŷ Sherbourne

oddi ar Warwick Road,

Prestwich,

Manceinion

M25 3BN

 

 

 

Mae Sherbourne House yn cynnwys pedwar fflat hunangynhwysol, gyda fflatiau 1 a 2 wedi'u lleoli ar y llawr gwaelod tra bod fflatiau 3 a 4 ar y llawr cyntaf.

Mae mynediad i'r anabl ar y ddau lawr, mae'r tŷ'n gyfeillgar i gadeiriau olwyn a darperir cyswllt gofal i'r rhai sydd angen ychydig mwy o gefnogaeth.

 

Mae yna barcio i'r anabl yn y tu blaen ac yng nghefn y tŷ, lle mae gennym ardd ac rydyn ni'n tyfu ein ffrwythau a'n llysiau ein hunain, ac wrth gwrs lle gallwn ni eistedd a mwynhau'r heulwen yn ystod misoedd yr haf a chael llawer o farbeciw. Mae gennym hefyd rwyd pêl-fasged ac offer tenis bwrdd.

Ein Cefnogaeth

Mae Sherbourne House yn amgylchedd byw â chymorth pwrpasol, lle mae defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cefnogi i fyw mor annibynnol â phosibl. Ein rôl fel Gweithwyr Cymorth yw darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ddefnyddwyr gwasanaeth fel y gallant wneud dewisiadau gwybodus ynghylch eu bywyd bob dydd.

Mae staff yn bresennol trwy gydol y dydd a byddant yn darparu oriau ychwanegol a ariennir 1-1 os oes angen.

Mae pob agwedd ar fywyd beunyddiol yn cynnwys cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, fel:

  • Gofal personol,

  • Gweithgareddau cymdeithasol,

  • Rheoli cartref ar gyllideb.

  • Gweinyddu meddyginiaeth ar bresgripsiwn

16.jpg

Nosweithiau arbennig

Rydym yn cynnal nosweithiau “Dewch i Ginio gyda Fi”, lle mae defnyddwyr gwasanaethau o bob fflat yn gwneud cwrs gwahanol yr un, ac rydyn ni'n cynnal partïon gwych pan fydd hi'n ben-blwydd rhywun.

Ynglŷn â'n Gweithiwr Cymorth

Mae dau aelod o staff yn bresennol bob nos a 5 aelod o staff yn bresennol yn ystod y dydd. Mae gan yr holl staff hyfforddiant gorfodol ar ddiogelwch tân, ac iechyd a diogelwch, symud a thrafod, rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn, y Ddeddf Capasiti Meddwl, a Gofal Diwedd Oes i enwi ond ychydig.

 

Mae'r tŷ penodol hwn hefyd yn arbenigo mewn cefnogi oedolion ag awtistiaeth ac anghenion cymhleth, mae gan yr holl staff oruchwyliaeth / myfyrdod rheolaidd a chyfle i ddatblygu o fewn y sefydliad.

 

Ar hyn o bryd mae 3 uwch weithiwr cymorth yn Sherbourne sy'n goruchwylio ac yn goruchwylio'r staff o ddydd i ddydd. Mae pob swyddog hŷn a gweithiwr cymorth yn cael eu goruchwylio gan reolwr gwasanaeth a enwir a rheolwr cofrestredig.

 

Bydd gan bob defnyddiwr gwasanaeth gynllun gwacáu brys personol (PEEP) rhag ofn tân ac mae'r rhain yn cael eu hadolygu bob dydd wrth drosglwyddo rhwng staff.

 

Mae gweithdrefn gwynion ar waith a rhoddir copi i bob defnyddiwr gwasanaeth ac unrhyw aelodau o'r teulu sy'n ymwneud â'u gofal.

 

Nod Sherbourne yw gwerthfawrogi, parchu a hyrwyddo annibyniaeth yr holl ddefnyddwyr gwasanaethau sydd wedi gwneud eu cartref yma.

97428472_2627423670839289_22322021785613

Graddfa gyffredinol CQC

cqc.png
Da

12 Mai 2019

Cartrefi Cymunedol Eraill

bottom of page